top of page

Dům pro osoby zdravotně postižené

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Mokré Lazce

studie: 2022

Zámek Dolní životice, p.o.

Prinkom s.r.o. (dopravní řešení)

Stavební program záměru je zcela na limitech zvolené parcely. Hodnoty pro zpevněné plochy a stavby a hodnoty pro maximální možnou výšku jsou těsně pod horní hranicí. Stavební program dokáže naplnit pouze 4 patrový objekt s plochou střechou. Rozhodujícím faktorem je potřeba přirozeného oslunění obytných místností klientů. Vzhledem k rozměrům pozemku nelze orientovat všechny pokoje na ideální JV orientaci. JV orientace je nejvhodnější z hlediska ranního slunce v pokoji a zabránění přehřívání v odpoledních hodinách. Jako nejvýhodnější byla vybrána orientace JV s podílem SV a JZ s podílem SZ. Dostatečné oslunění bylo umožněno díky natočení pokojů nakoso vzhledem k ose pozemku a využití prosklení rohu. Pro zajištění zastínění jižně orientovaných oken a zároveň zvýšení kvality života klientů jsou navrženy balkony s prefabrikovanými květníky. Výška parapetů oken i neprůhledné části zábradlí balkónů (=květníky) je snížená na 0,6m - umožňující výhled z oken i osobám na vozíku nebo ležícím. Natočení pokojů zároveň zabraňuje přímému vizuálnímu kontaktu se sousedními pozemky. Druhým podstatným faktorem návrhu byl materiál MPSV (Věcné podmínky pro realizaci projektů v rámci programu Sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností (REACT-EU)). Klíčovým prvkem návrhu se proto stal důraz na podporu nezávislého života klientů a s tím související komunitní život v prostorách s různou mírou soukromí imitující různorodost veřejného prostoru. Tato imitace má navodit možnosti společenského života lidí nevázaných na služby sociálního zařízení. Pro saturaci stavebního programu a logiku provozu je 1.NP navrženo jako vstupní, administrativní a zaměstnanecké se všemi speciálními místnostmi nezbytnými pro provoz zařízení. Další patra fungují jako domácnosti o 6 pokojích - 6 obyvatelích. Vždy trojice pokojů je přístupná ze společného poloveřejného obytného prostoru. Mezi nimi se nachází prostor kuchyňky společný pro celé patro a z něj vstup do hygienického zázemí a do komunikačního jádra propojujícího jednotlivá patra schodištěm i lůžkovým výtahem. I. LIMITY DANÉ ÚZEMÍM * příjezd z jihu - kratší strana pozemku * orientace úzkého pozemku v SJ směru * nevýhodná svažitost směrem k jihu * zatížení hlukem ze silnice I. třídy * podlimitní šířka příjezdové komunikace (4,43m) * omezení skutečným průběhem oplocení sousedního pozemku II. LIMITY DANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ * intenzita využití pozemku (pro daný záměr) he zcela limitní * plocha ZX neumožňuje umístit komunikaci šíře pro míjení vozidel * omezení plynoucí z plánované výstavby vodovodního přivaděče * podmínkou pro rozhodování v území je zpracování územní studie III. LIMITY DANÉ STAVEBNÍM PROGRAMEM * 3 domácnosti se šesti pokoji + zázemí obsluhy DOZP * splnění nároků na oslunění, stínění a soukromí * potřeba odpovídajících ploch pro stání v klidu * vysoký energetický stndard * principy komunitního soužití (soukromé - polosoukromé - poloveřejné - veřejné) * podpora nezávislého života (materiál MPSV) (m.j. podpora smyslových počitků)
bottom of page