top of page

Kostel do města Valer

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Valer, Norsko

soutěž: 2011

obec Valer

MgA. Michal Hanko

motto: MÍSTO ((= prostor)) PRO KAŽDÉHO VIZE: MÍSTO PRO KAŽDÉHO Chceme dosáhnout oživení místa, města a oblasti, oživení vzpomínek, tradic a historie, oživení ducha i těla na jejich pouti životem, od narození, přes poznávání, vzdělávání a uvědomění, až ke smrti. Místo pro každého bez rozdílu, tak, jak je člověk chápán před obrazem božím, tak, jak by měl jeden chápat druhého i v běžném životě – bez předsudků, s otevřenou myslí a citem pro to, co je podstatné. Lidé žijí v domech, uzpůsobených obydlích, kde sdílí prostor s jinými blízkými lidmi, rodinou, příbuznými, přáteli. Společnými prožitky si upevňují nejen vztahy mezi sebou, ale také vazby k domu – místu. Toto se pak stává domovem. Naší vizí je dům, jež bude domovem města Valer. KONCEPT: BEZPEČÍ-KOMUNIKACE-REPREZENTACE Bezpečí - Člověk se cítí doma tam, kde to dobře zná a je mu blízké to, co je mu povědomé, co poznává. Vycházíme z nejjednoduššího tvaru domu. Měníme měřítko a proporce a vytváříme z všední a prosté formy (známé všem) výrazný a nezaměnitelný objekt (jedinečný pro všechny). Komunikace – Lidé se potkávají a učí se jeden od druhého – dovednostem, znalostem, názorům.. Mluví a poslouchají, inspirují se navzájem. Navrhujeme různorodé prostory pro barvitou směs aktivit, místa pro intimní setkání s blízkými i místa pro velké společenské události. Reprezentace – Kostely jsou od pradávna výrazným krajinotvorným a městotvorným prvkem shodujícím se s jejich poselstvím - hledáním (a nalézáním) životní cesty. Zároveň jsou významným odkazem budoucím generacím, vypovídajícím o místu a době jejich vzniku, o lidech a jejich hodnotách. Klademe důraz na jasné vymezení nového objektu v krajině. Domníváme se, že budova takového významu musí být vidět, musí být solidní a schopná nést svůj účel, který je co do vztahu k lidskému životu zcela jedinečný. POSELSTVÍ: Věříme, že cesta ke zhmotnění naší vize přispěje k sepětí obyvatel a k posílení identity místa. Věříme, že srozumitelný koncept vedoucí k jasně artikulovanému návrhu umožní každému porozumět stavbě a jejímu poselství. Věříme, že navržená stavba se stane domovem pro důležité okamžiky v životě člověka, města i celé oblasti a že je podpoří na jejich pouti životem. „Těžký život se stane snesitelný, jakmile má cíl.“ Fridtjof Nansen. Věříme Fridtjofu Nansenovi. SITUACE: VZTAHY-NÁVAZNOSTI-UMÍSTĚNÍ-PŘÍSTUPY Nový kostel je umístěn v ose vyhořelého kostela na volné a nezalesněné ploše v centru vymezeného území. Jeho proporce, význam i poloha na pozemku z něj činí přirozenou dominantu nejen bezprostředního okolí, ale celé oblasti. Zachovává respekt k dříve vzniklému a zároveň se pevně usazuje v daném prostředí. Stává se novým vztažným bodem pro minulé i budoucí. Vybrané místo maximálně využívá existujících cest, volných ploch a lesního porostu a těží z jejich přirozených (a někdy skrytých) kvalit. Hlavní pěší přístup je ponechán na stávajícím místě naproti parkovišti u hlavní cesty. Lidé budou mít příležitost reflektovat staré a nové při míjení základů vyhořelého kostela, cestou k hlavnímu vstupu kostela nového. Propojení odkazu předků a odkazu budoucím generacím výrazně podpoří identitu místa. Doplněním lavic a citlivou sadbovou úpravou je ze základů vyhořelého kostela vytvořen intimní prostor pro posezení a přemýšlení o životě a smrti, vzniku a zániku. Pro příjezd osob se ztíženou schopností pohybu a orientace co nejblíže ke kostelu bude využita stávající cesta z jihu, nově napojená na místní komunikaci č. 496. Těsné blízkosti kostela využijí také hudebníci pro rychlý transport cenných nástrojů a další umělci vystupující v kostele, správce budovy, farář a další. Pro tento účel bude při okraji této cesty k dipozici několik parkovacích míst, citlivě umístěných mezi stromy. Osluněná venkovní plocha před jižní fasádou, propojená bočním vstupem s hlavním sálem kostela, rozšiřuje možnosti využití při konání akcí. Stávající cesta při severní hranici hřbitova bude využívá pro technickou obsluhu objektu, jeho provoz a smuteční kapli. Oddělení těchto provozů od přístupových cest ze západu a jihu zajistí plynulý a nerušený provoz všech důležitých funkcí a přispěje k dobré organizaci v okolí i uvnitř samotné stavby. V případě rozšíření hřbitova směrem k železniční trati dojde k posílení pozice kostela a jeho centralizaci, aniž by muselo dojít k jakýmkoliv změnám v jeho provozu. STAVBA: ORGANIZACE-AKUSTIKA-SVĚTLO Orientace i půdorys nového kostela se shoduje s archetypální představou o sakrální stavbě. Tisíciletími prověřený základní vzor je inspirativní v jakékoliv době a stále vybízí k novým řešením. Jednotlivé funkce jsou rozvrženy tak, aby na sebe plynule navazovaly a vzájemně se podporovaly. Vhodnou orientací ke světovým stranám, venkovnímu prostředí a přístupovým cestám je dosaženo optimální a dobře fungující jednoty celku. Velký důraz byl kladen na vysokou akustickou a prostorovou kvalitu hlavního sálu. V případě varhanní hudby jsou zcela zásadními parametry proporce a objem místnosti a poloha varhan v ní. Navržený sál s vyvýšenou pozicí varhan v hlavní podélné ose místnosti zajistí spolu s konkrétním návrhem varhan špičkovou kvalitu hudební produkce a nezapomenutelný zážitek pro hráče i posluchače. Jednorázové zvýšení konstrukční náročnosti pro instalaci varhan v patře vyváží dlouhotrvající užitek a nesporné akustické výhody plynoucí z ideální pozice varhanního tělesa. Díky posuvným panelům a postranním nikám bude možno měnit akustické vlastnosti prostoru a nastavit tak optimální dozvuk jak pro hudbu varhanní, tak pro komorní hru a lidský hlas. Niky a galerie u schodišť spolu s vyvýšeným pódiem – akustickou mušlí – umožní kreativní práci s prostorem a zvukem. Velmi důležitým prvkem bylo a je světlo. Navržené horní osvětlení po celé délce hřebenu střechy spolu s postranními pásy na celou její výšku před oltářem vytváří zcela jedinečnou světelnou atmosféru. Světlo je zde nositelem funkčnosti i symboliky, modeluje a dotváří vnitřní prostor. STAVBA: KONSTRUKCE-MATERIÁLY-EKOLOGIE-EKONOMIE Primární konstrukce stavby je založena na modulu 7,8m. Tento se dále dělí dle potřeby až na 0,6m. Snahou bylo pomocí jednoduchých konstrukčních prvků a postupů dosáhnout požadovaného výrazu a kvality a také využít lokálních řemeslníků a stavebních firem. Nosná konstrukce stěn je tvořena dřevěnými (případně ocelovými) prvky vynášejícími nosnou konstrukci střechy. Nosné konstrukční prvky stěny (sloupy) i střechy (vzpěradla) jsou navrženy na vzdálenost třetinu základního modulu. Štítové stěny jsou uvažovány jako plošné příhradové konstrukce. Boční síly a zatížení od větru bude možné přenášet táhly vedenými ve vnitřních stěnách (osy A, B, C) a opěrnými stěnami zvenku (osy D, E, F). Použité materiály budou maximálně vycházet z místního prostředí. Místní materiály od místních firem. Pro exteriér i interiér bude použit obklad z dřevěných prken bez barevného nátěru, jež bude přirozeně stárnout a proměňovat se, pro podlahy pak dřevěné desky. Jako střešní krytina jsou navrženy měděné pásy, pro svoji krásu, nezaměnitelnou schopnost stárnout, trvanlivost a snadnou údržbu. Použití dřeva jako primárního konstrukčního i obkladového materiálu ještě samo o sobě nezajistí dobrou ekonomii a příznivou ekologickou stopu. Avšak využitím dřeva z místních lesů a blízké pily umožní zkrátit nezbytný transport stavebního materiálu a výrazně přiblížit všechny důležité fáze výroby k plánovanému staveništi. Téměř veškeré opravy a dodatečné konstrukce bude možné realizovat z místních zdrojů. Měděné pásy, jakmile jsou jednou vyrobeny, díky své trvanlivosti a možnosti téměř neomezené recyklace zase přispějí k efektivitě využívání přírodního nerostného bohatství. Ekologie se snoubí s ekonomií. Kostel využije tloušťku stěn a střechy k maximálnímu zateplení. Pro vytápění je zvoleno podlahové vytápění využívající teplejší spodní vodu pod základy kostela. Z důvodu objemu hlavního sálu bude místnost pouze jemně temperována na přijatelnou teplotu v závislosti na ročním období. Větrání bude zajištěno hydraulicky ovládanými střešními okny s možnou rekuperací teplejšího ohřátého vzduchu z prostoru pod střechou.
bottom of page