top of page

Loděnice

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Žamberk

studie: 2020

Klub vodních sportů Žamberk, z.s.

-

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Zadáním investora bylo navrhnout objekt loděnice se zázemím, který bude odpovídat potřebám a požadavkům na provoz sportovního oddílu s výchozím stavem současné členské základny a s přihlédnutím k rezervě pro budoucí rozvoj klubu. Potřeba rezervy je opodstatněná vzhledem k dlouhodobě se navyšující členské základně, úspěchům klubu na domácích i zahraničních soutěžích a programovými cíli plynoucími z územně plánovací dokumentace a dalších koncepčních rozvojových materiálů obce Pastviny a Žamberka. Pro návrh jsou klíčové tři principy, určující koncepci řešení: 1. důsledné využití svažitosti terénu a umístění hmoty loděnice pod úroveň stávající komunikace, jehož cílem je co nejcitlivější zasazení stavby do krajiny, umožnění průhledu ze silnice volně do údolí na vodní nádrž a protější svahy (tj. v podstatě zachování stávajícího stavu) a v neposlední řadě příležitost umístit na střechu loděnice chybějící veřejně přístupné multifunkční hřiště (tj. bez vedlejších prostorových nároků nebo specifických finančních nákladů) 2. princip modularity a opakovatelnosti prvků, jehož cílem je snížení investičních a částečně i provozních nákladů, a to zejména díky staticky jednoduché a na rozpony velmi příznivé skeletové konstrukci s pravidelným rozponem 3x3 m (tj. bez potřeby konzol nebo neekonomického přeztužování a zároveň s možností volného využití půdorysu omezeného pouze pozicí nosných sloupů - v případě potřeby změny nebo úpravy využití), dále pak opakovatelnými fasádními prvky 3. citlivá práce s kompozicí, proporcemi a barevností vlastní stavby tak, aby bylo dosaženo harmonického celku, a to zejména doplněním vertikály kruhového schodiště (s potenciálním výhledem na korunu hráze vodní nádrže a přehlédnutí vodní nádrže vůbec), dále pak volbou barev vztahující se k lokalitě a funkci (modrá – barva vody, spjatá s vodáckou činností klubu, dále červená – charakteristická barva střechy kapličky, a dále dřevěná a barva dřeva – typická pro okolní chaty, stejně jako pro typologii loděnice) Stavba jako taková je syntézou těchto principů, požadavků stavebníka a kontextu místa, se kterým se snaží navázat rovnocenný dialog. Stavba je na nepravidelném pozemku umístěna k jihovýchodní hranici tak, aby umožnila co neekonomičtější využití pozemku. Jižní strana je v odstupové vzdálenosti 2bm rovnoběžná s hranicí sousedního pozemku obce. Východní strana přiléhá k obslužné (přístupové) komunikaci a díky uskakující hranici umožňuje umístění bezpečného předprostoru vstupu s parkovacími stáními, stáními pro kola a možností samostatného zásobování objektu (chodníkový výtah). Další (stávající) parkovací kapacita je umístěna hned naproti přes cestu na parkovací ploše v majetku obce. K severní straně/fasádě přiléhá venkovní přístupové terénní schodiště, kterým se schází na úroveň 1.PP (resp. 2.NP), kde se nachází vedlejší vstup a na 2.PP (resp. 1.NP), kde se nachází hlavní vstup do objektu a kóje skladu lodí. Západní strana obrácená k vodní nádrži je členěna do dvou pater, obě pod úrovní stávající komunikace, obě patra jsou ustupující s terasou (vyjma skladu lodí), která doplňuje plochu půdorysu nezbytnou pro situování multifunkčního hřiště v úrovni 1.NP (resp. úrovni komunikace, resp. střeše objektu). Ze západní strany propojuje jednotlivé úrovně druhé (vedlejší) venkovní točité schodiště kryté perforovaným poloprůhledným obkladem s možností výstupu nad úroveň hřiště do výšky, ze který by měla být viditelná koruna hráze vodní nádrže. Tubus schodiště pokračuje výše stožárem s klubovou vlajkou. Vertikála schodiště, stožáru i samotná vlajka jsou odkazem na symboly sportu – dynamiku, rovnováhu a zdravou soutěživost. Určení stavby dále definuje název spolku na pletivu hřiště a tubusu schodiště a zkratka „KVS“ na severní fasádě.
bottom of page