top of page

Městské domy

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Luže

studie: 2013, projekt: 2014

obec Luže

Architektura s.r.o.

IDEA NÁVRHU Obyčejné, české a lidské jako podnět. Místní stavitelství a architektura jako inspirace. Tradiční materiály, výrobky a pracovní postupy jako prostředky. Respekt k lokálním hodnotám a přidaná hodnota jako cíl. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Vycházíme z polohy na rozhraní mezi městem a krajinou, zcela jedinečné ve svékonfiguraci a zcela nevyužité ve svém potenciálu. Navrhujme soubor staveb tvořený objemymenších měřítek, ale různých proporcí. Tři objekty různorodých funkcí, ale podobného výrazu,rozmístěné ve vymezeném prostoru tak, aby spolu s existujícími domy v bezprostředním okolívytvořili polouzavřený, ale jasně vymezený veřejný prostor nového náměstíčka. Prostor reagujícíjak na blízkost centra obce, tak na blízkost otevřené krajiny, v úzkých "uličkách" rozbíhající se dovšech přístupových stran. Prostor, který může být cílem setkání, zázemím pro aktivity v krajiněnebo samostatnou otevřenou scénou společenských událostí. Do volného prostoru umisťujeme tři objekty: 1/ dům "VĚŽ" - aktivity obce - vysoký a štíhlý objekt na křížení cest, maják, vyhlídka, reprezentace města, lokální dominanta údolí nekonkurující žádné z místních památek 2/ dům "DIAMANT" - společenské aktivity - elegantní nižší objekt s "fazetou" v těsné blízkosti věže, s prosluněnými střešními terasami a výhledem do krajiny, kavárnou, sálem 3/ dům "HALA" - sportovní aktivity - "podstaditý a solidní" objekt vyvažující dva předchozí, zdravé tělo zdravý duch, vnitřní prostory i venkovní cvičení na otevřené střešní tělocvičně Prostor náměstí je navržen jako centralizovaná plocha sbíhajících se přístupových cest změsta i krajiny. Snahou je přirozeně přivést každého kolemjdoucího do středu náměstí a učinit hotak místem "na cestě". Tam, kde přístupové cesty svírají ostrý úhel, vytváříme nízké terasovéostrůvky - zatravněné terasy zvýšené nad terén s parkovými stromy. Podobný princip, umožňujícíposezení, hry i výhled používáme pro překonání výškového rozdílu mezi novým náměstím aotevřenou krajinou na SZ - zvednutí úrovně náměstí slouží zároveň jako částečná ochrana předrozlitím potencionálně rozvodněné řeky. Kolem středu náměstí rozmisťujeme i podobně řešenéobjekty - lavice o jednom až dvou stupních. Základní materiál použitý pro dlažbu náměstí jsou cihly, které zároveň tvoří obvodovépláště/ kůži jednotlivých budov. Stejný materiál na fasádě i na zemi je odkazem na dlážděné uličkya domy skládané z opuky nejen v Luži, ale širokém okolí, významném těžbou kamene. Cihla, jakozákladní stavební výrobek, prostý a obyčejný i ušlechtilý a jedinečný. Volíme tři odstíny béžové (dožluta, do oranžova, do červena) a mícháme je na přechodech tvořených obrysy nových objektů.Jemná kombinace odstínů a přechod téhož materiálu ze země na stěnu vytváří zcela jedinečněpůsobící jednolitý prostor. Parkovací stání rozmisťujeme po menších počtech stání na okraje náměstí za terasovéostrůvky - blízko a na dohled, ale nenarušující ryze "pěší" a bezpečný pocit z místa. Třetina zpotřebného počtu stání je navržena mimo samotnou oblast řešení po straně příjezdové cesty uliceNábřeží ve formě odpovídající maximální ochraně existujícího regionálního biokoridoru. V rámci úprav navrhujeme přivést (přesunout) autobusovou zastávku "Luže, kostel" dořešené lokality a výrazně tak podpořit charakter místa jako cíle. Navrhujeme také nový chodníkkolem stávajících domů pro bezpečný pohyb podél komunikace a její bezproblémové překonání. Otázkou k řešení a diskusi v dalším projektovém stupni jsou úpravy přístupovýchkomunikací ulic Nábřeží, Jeronýmova i pěší cesty na náměstí z hlediska pohody a bezpečnosti. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Soubor staveb se skádá ze tří objektů o půdorysech kosodelníka, se shodnými úhlyzkosení, s odlišnými rozměry základen, různou výškou a tvarem atiky/ střech. Všechny objektypoužívají shodné druhy materiálů, konstrukční a estetické principy a velmi podobnou organizacijednotlivých místností. Snahou bylo a je pomocí jednoduchých pravidel a stručného rejstříkunavrhnout a provést všechny stavby - od detailu po celek. Opakující se a jednoduše proveditelné apochopitelné detaily by měly učinit stavbu doslova "blbuvzdornou" a částečně také syrovou ahrubou - odpovídající často povaze české nátury. Forma staveb je velmi prostá, krom nezvyklého úhlu zkosení obvodových stěn tvoří hlavnívýrazový prvek tvar střechy, resp. poloha hřebene/ úžlabí na diagonále. Navrhované objektyvyužívají tradičních typů střech - sedlové a pultové - v netradiční poloze a orientaci. Typickýmprojevem "hrubosti" (v dobrém slova smyslu) budiž např. neosekávání rohů cihel, jež při ostřejšímúhlu stěny nevytvoří čistý překlad, nebo šikmá atika vytvořená pouze postupným ubíráním cíhel. Velmi důležitou roli hraje opláštění stěn. Ty jsou vyskládány, stejně jako dlažba náměstí, zcihelných tvarovek. Navrhujeme co nejjednodušší a nejprostší hlavní nosnou konstrukci stavby apřed ní český "majstrštyk" - předsazenou stěnu z lícových cihel a tradičních českých tvarovek -děrovaných "plotovek", tvořích to méně tu více průhledný fasádní plášť. Rozdílné odstíny cihel atvarovek objekt od objektu spolu s odlišným vzorem plotovky dodají každému objektunezaměnitelný charakter a tvář. Stejný druh použitého materiálu naopak výrazně přispěje k jednotěcelého stavebního souboru. Všechny objekty jsou uzpůsobeny používání osobami se stíženou schopností pohybu aorientace, vyjma části objektu "Hala", kde došlo k vzájemnému kompromisu vzhledem k existencitakového zařízení v obci, které použití těmto pohybově znevýhodněným osobám poskytuje. Dům "VĚŽ" je šestipodlažní objekt s posledním otevřeným patrem ve funkci vyhlídky naměsto i krajinu. Půdorys má rozměry 9,5 x 9,5 m, výška je 22,69 m. V přízemí se nachází informační centrum, v 2.NP pronajímatelná kancelář, ve 3.NPklubovna, ve 4.NP rezidenční byt, v 5.NP zasedací síň, 6.NP je vyhlídka skrz děrované plotovky.Všechny patra mají malé, ale dostačující zázemí. V komunikačním prostoru v jednotlivých patrechjsou umístěny: WC pro invalidy, WC pro zaměstnance a WC pro veřejnost. Dům je vybavenvýtahem. Dům "DIAMANT" je třípodlažní objekt s posledním otevřeným patrem ve funkcivyhlídkových teras - střešního amfitheatru. Půdorys má rozměry 12,25 x 13,75 m, výška je 12,7 m. V přízemí se nalézá kavárna se dvěma vstupy z rohů budovy s potřebným zázemím, vpatře je potom multifunkční sál pro pořádání různých společenských akcí. Střešní amfitheatr vposledním patře umožňuje otevřený výhled do krajiny, sluneční lázeň i kulturní vystoupení. Dům jetaktéž vybaven výtahem. Dům "HALA" je třípodlažní objekt s posledním otevřeným patrem ve funkci venkovnítělocvičny. Půdorys má rozměry 13,5 x 13,5 m, výška je 10,25 m. V přízemí je umístěna posilovna, v patře aerobik, oba provozy se shodnou dipozicí anezbytným zázemím. Venkovní tělocvična umožňuje různé druhy sportovních i jiných aktivit, odjógy při východu slunce po večerní v boxu.
bottom of page