top of page

RD Božkov

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Božkov

studie: 2020, projekt: 2021-2022

soukromá osoba

-

Zadáním investora bylo navrhnout RD, který by svým prostorovým řešením a umístěním na pozemku umožnil vytvoření dostatečného soukromí pro pobyt venku na zahradě i v interieru domu v kontextu ne zcela příznivého umístění pozemku na křížení cest a v blízkosti sousedního rodinného domu. Významnou roli sehrála velikost pozemku a nepříznivá orientace ke světovým stranám. Za klíčové lze v návrhu považovat následující tři principy: Hlavním inspiračním zdrojem se staly štíty statků a zemědělských usedlostí z blízkého okolí – historického centra Božkova, sousedního Letkova i blízkého „výstavního“ Koterova a dále půdorysné proporce stavby vycházející z typologie tradičního venkovského domu, kdy délka objektu značně převyšuje šířku. Objekt má výrazná štítová průčelí s přesahem štítu nad střešní rovinu. Na jižní straně orientované do ulice je čistý tvar štítu umocněn na osu umístěným kruhovým okénkem v podkrovní části. Dalším důležitým prvkem je minimální šíře domu a jeho maximální délka, aby bylo možné co nejlépe využít úzké parcely pro pobyt venku v zahradě a zároveň, aby bylo dosaženo dostatečného odstupu od protější stavby, která jinak z velké části zahradu majitelů zastiňuje. Vstup je umístěn cca uprostřed dispozice, jak je pro původní venkovské domy typické. Strom - tradiční prvek lidových staveb, který ukotvuje a začleňuje stavbu do krajiny - je zasazen mezi vstupem a vjezdem na pozemek z jižní strany, kompozičně vyvažuje horizontálu novostavby a zvyšuje soukromí na zahradě i v interieru. Důležitou roli v členění místností v domě hrál důraz na možnost bezbariérového řešení stavby, které ovlivnilo velikosti a proporce všech místností a logiku uspořádání vnitřního vybavení i vnějších zpevněných ploch. Stavba je na nepravidelném pozemku umístěna k východní hranici tak, aby umožnila co neekonomičtější využití pozemku. Předpokládá se odkoupení sousedního pozemku (p.č. 176/15) tvaru pásu tak, aby byla dodržena min. vzdálenost 3 m od hranice navazujícího pozemku (p.č. 176/2), na kterém je umístěna příjezdová cesta do zahrádkářské osady. Tato cesta je částečně i na soukromém pozemku 176/15, jehož oplocení je navrženo po úpravě tak, aby zůstal zachován jak stávající vstup a vjezd do ZO, tak stávající rozhledové poměry křižovatky Dubnická – Buksická. Z jižní strany je zachován nezbytný odstup 3 m, který odpovídá vzdálenosti RD od hranice na sousedních parcelách 176/10 i 176/17 a tvoří tak svým způsobem uliční čáru. Ze severní strany je dodržen stejný odstup 3 m od sousední hranice pozemků ZO.
bottom of page