top of page

Revitalizace návsi

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Klášterec nad Orlicí

studie: 2022

obec Klášterec nad Orlicí

Prinkom s.r.o. (dopravní řešení)

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Vzhledem k absenci návsi je řešené území díky kumulaci občanské vybavenosti a svým prostorovým parametrům přirozeně předurčeno k transformaci na místo setkávání s potenciálem stát se důstojným centrem obce. Podmínkou je realizace koncepce úprav vycházející z analytické části. Podobu řešení předkládaného návrhu dále určovaly tyto klíčové prvky: 1. Přesunutí zastávky autobusu z řešeného prostranství do jízdních pruhů (před ZŠ a před Konzum) a související dopravní opatření spolu s rekonstrukcí nebo výstavbou nových chodníků podstatně zvyšujících bezpečnost pěších, zejm. dětí 2. Jasné vymezení „zelených ploch“, ploch pro odpočinek, ploch pro pohyb vozidel a ploch pro dopravu v klidu v řešeném i dotčeném území zohledňující vlečné křivky autobusové, nákladní a osobní dopravy (při zachování všech stávajících možností pohybu vozidel a obsluhy území) 3. Návrh kompozičních os a nových dominant se zapojením stávající lípy, koncepce dláždění významných ploch s odkazem na dílčí prvky jedinečného znaku obce (alternativním řešením k podiu pro mobilní stage je návrh novostavby trvalého multifunkčního krytého podia pro kulturní a společenské aktivity obce – propojení nového a starého, živého a neživého, stavby v zeleni a zeleni ve stavbě) add 1 Návrh počítá s demolicí stávající zastávky. Autobusy budou nově stavět přímo v jízdních pruzích, zastávka směr Žamberk se přesouvá proti ZŠ, zastávka směr Pastviny před Konzum. Vzhledem k omezeném prostoru jsou obě zastávky uvažovány jako průchozí v rámci nových chodníků s konzolou zastřešení (tvar obráceného „L“). Přesunutí zastávek si vyžádá úpravu nebo výstavbu nových chodníků. Tyto chodníky zároveň řeší neexistující pěší koridor od obecního úřadu až k MŠ. Pěší od mostu přes řeku pokračují po nově zbudovaném chodníku až k nové zastávce (směr Žamberk) a dále k přesunutém přechodu pro chodce (z důvodu nezbytných bezpečnostních rozhledů), kde přechází na druhou stranu k řešenému území. Zde lze pokračovat k hlavnímu vchodu do ZŠ nebo překonáním zúženého vjezdu do nově řešeného veřejného prostranství pokračovat dále po chodníku k zastávce ve směru Pastviny. Prostor před Konzumem je nově oddělen chodníkem a chodníkovými přejezdy, umožňující oboustranný pohyb vozidel a organizované parkování 12 OA při zachování přístupu pěších i při zaplnění maximální kapacity parkoviště. Zastávka umístěná hned proti vstupu do obchodu a pošty významně zvyšuje atraktivitu a dostupnost těchto služeb. Oddělení od silnice je i přes omezené prostorové možnosti doplněno zeleným pruhem s trojicí nově vysazených stromů s malou korunou. Pěší může od zastávky dále pokračovat k rozšířenému zálivu pro parkování u MŠ s 9 stáními. Rozšíření reflektuje průběh dle skutečných hranic dle KN a je na úkor části oplocení pozemku MŠ. Díky tomu je možné zvýšit kapacitu parkování a zejm. doplnit chodník vedoucí mezi plochou pro parkování a plotem MŠ. Před zálivem je v místě ubočení chodníku prostor pro vysazení nového stromu se střední korunou a dvěma lavicemi pro čekání i odpočinek. Chodník vede až k vjezdu do MŠ, jeho další pokračování je odvislé od preferencí obce. Po této straně silnice je možné dovedení chodníku až k domu č.p.39, dále již vzhledem ke stávajícím stromům v blízkosti krajnice není pokračování možné. add 2 a 3 Řešené území bylo rozděleno do srozumitelných ploch úpravou a zjednodušením geometrie. Všechny plochy s trvalou předností chodců jsou odlišeny kamennou dlažbou. Zároveň jsou upozorněním pro pěší, že při jejich opuštění vstupují do území se smíšeným provozem chodců a vozidel. Veškerá rozhraní ploch (asfalt – dlažba – zeleň) jsou lemována dlažbou do maltového lože (namísto obruby). Centrálním prostorem v nově řešeném území veřejného prostranství je dlažbou vymezený kruhový prostor kolem stávající lípy, který je současně opěrným i vztažným místem celého prostranství. Stávající relativně mladá lípa má potenciál solitérního stromu s velkou až velmi velkou korunou. Kruh kolem lípy je vydlážděn pro příležitostný pojezd autobusu, zbylá plocha zůstává zatravněna. Strom v centrální části prostranství je nezastupitelným živoucím stínotvorným prvkem zachycující proměny přírody a plynoucího času. Protikladem trvání a stálosti je nově navržený prostor „stage“ pro proměnlivé požadavky společenského a kulturního života v obci. V návrhu je uvažováno pouze o zpevněné ploše umožňující umístění mobilní stage rozměru až 8 x 8 m (velikost XL u většiny poskytovatelů mobilních stage). Jako alternativa je navržena novostavba trvalé stage. Její pozice, rozměry a tvar vycházejí přísně ze stávajcích omezení – odstupu od budovy Konzumu, ochranného pásma trafostanice a kompoziční ose se stávající lípou, se kterou by měla být trvale v dialogu. Koruna lípy bude svým způsobem zároveň sloužit jako částečná akustická bariéra pro šíření zvuku ze stage ke škole a dál k řece. Prostor stage využívá stávající terénní vyvýšeniny (výška cca 1 m) i existujících omezení pro optimální divácký i poslechový zážitek. Z čelní strany k veřejnému prostranství je stage propojena terénním schodištěm, které lze mimo produkci využívat pro posezení. Ze zadní strany je stage spojena s novou cestou, jež propojuje parkoviště před Konzumem se stávající cestou vedoucí k zázemí na parc. č. 632/8. Toto propojení umožní nezávislý přístup ke stage pro potřeby zásobování, výstavby mobilní stage, oddělený přístup účinkujících apod. Spojnice je navržena pro příležitostný pojezd nákladním automobilem, běžný pojezd bude omezen mobilním květníkem při zachování možnosti pěšího prostoupení území. Tato spojnice umožní při prolomení oplocení MŠ i bezpečné a krátké spojení MŠ s řešeným prostranstvím. Před oploceným hřištěm jsou v souladu s rozdělením oplocení do jednotlivých polí navrženy zálivy s barovými stolky – prkny ve výšce rozhraní pevného oplocení a sítě, které budou sloužit zároveň pro opření i položení nápojů apod., ať už půjde o pozorování hráčů na hřišti nebo programu na stage. Zálivy jsou v návrhu odděleny půlkruhovými záhony s okrasnými keři a vytváří svým způsobem divácká „lóže“. V řešeném území je kromě výše uvedených ploch kolem lípy a prostoru stage upravena stávající podoba zeleného ostrůvku ze strany zásobování konzumu a doplněny jsou dlážděné plochy pro umístění mobilního sezení (lavic) mezi parkovacími stáními. Koncepce dláždění všech významných ploch vychází ze symboliky obsažené ve znaku obce. Pro každou z významných ploch byl vybrán jeden ze symbolů, který nejlépe odpovídá významu dané dlážděné plochy. Pro dlažbu je použita kombinace z kostek litické (narůžovělé) a slezké (šedobílé) žuly, která vytváří daný vzor. Litická žula je použita bez vzoru i pro dláždění zálivů a vjezdů. ZNAK OBCE = SRDCE + HVĚZDY + PERUTĚ + VLNY SRDCE: "srdce, srdce obce, veřejné prostranství pulzující životem, v jeho srdci lípa, lípa srdčitá, kolem které se obrazně i doslova, všechno točí.." HVĚZDY: "hvězdy, na nebi i na zemi, hvězdy na podiu, hvězdy umělecké, i hvězdy života, v každém z nás je jí kousek, jen ji objevit, být osvícen a zářit.." PERUTĚ: "křídla orlí, perutě, pírko k pírku se skládá, pro bezvadný let, jako člověk k člověku si sedá, proto, aby naslouchal, aby promlouval, aby žil.." VLNY: "vlny řeky, Divoké Orlice, někdy klidně, někdy divoce, valí se, středem obce, podobně, jako lidé, kteří přicházejí z různých stran, aby se setkali v jednom proudu.."
bottom of page