top of page

Rozvojová studie obcí Rohle, Janoslavice a Nedvězí

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Rohle

studie: 2017-2018

obec Rohle

Fractal architects s.r.o.

Koncepce rozvoje obcí Rohle, Janoslavice a Nedvězí je komplexním materiálem, který nastiňuje možnosti rozvoje území, zejména co se týká kvality veřejného prostoru v intravilánu všech tří obcí a dále využití potenciálu okolní krajiny. Snaží se o celostní pohled na území ve všech jeho souvislostech a v dlouhodobějším časovém horizontu přesahujícím jedno volební období. Je cenný také tím, že významně reflektuje přání občanů. Dokument má sloužit především vedení obcí, ale také místním organizacím a spolkům, jako koncepční podklad pro rozhodování o nakládání s veřejným rozpočtem ve výše uvedených oblastech, pro nakládání s obecními pozemky, pro získávání prostředků na realizaci z dalších zdrojů (např. dotačních titulů) a pro koordinaci realizace navržených zásahů, včetně svépomocných Akcí S. V řadě případů bude Koncepce podkladem pro zpracování podrobnějších projektových dokumentací předcházejících realizaci zásahů. Koncepce zároveň nabízí nastínění celkové vize, ke které může území a jeho obce směřovat a zmiňuje další důležité aspekty rozvoje žádoucím směrem, jako jsou potenciální příležitosti pro lokální ekonomiku, soběstačnost, udržitelnost či posilování místního společenství a zapojení občanů do dění obce. Dokument se skládá ze dvou na sebe navazujících částí - části analytické a části návrhové. Analytická část shrnuje výsledky průzkumů a rozborů území, poskytuje fotodokumentaci, zachycuje náš pohled a chápání řešeného území, popisuje jeho širší vztahy, historii a také způsoby, kterými jsme v této fázi pracovali s veřejností. Výsledkem analytické části a souvisejícího dokumentu je souhrn témat vybraných pro podrobnější zpracování v návrhu. Dokument návrhové části, který si právě prohlížíte, ve svém úvodu nastiňuje celkovou vizi rozvoje rohelského dolíku a její klíčové aspekty. Dále jsou rozpracována vybraná témata v celkem třech tematických oblastech, kterými jsou veřejný prostor, plochy volnočasových aktivit a koncepce řešení krajiny. Vzhledem ke komplexnosti dokumentu je rozsah témat poměrně široký, s čímž souvisí i nutně menší podrobnost zpracování témat typická pro koncepční dokumenty. Znamená to, že pro realizaci některých menších témat je podrobnost jejich řešení dostačující, zatímco k realizaci složitějších zásahů bude nutné na podkladě této koncepce zpracovat podrobnější projektovou dokumentaci (témata vyžadující podrobnou projektovou přípravu jsou označena značkou P). Od toho se pak odvíjí časový horizont realizace zásahů, kdy menší či jednodušší zásahy jsou realizovatelné téměř okamžitě a naopak složitější zásahy budou vyžadovat dlouhodobější přípravu. V některých případech (jako je vodní stezka v potoce Rohelnice) je realizace podmíněna ještě dalšími faktory (vybudováním kanalizace nebo jiným řešením čištění vody v potoce). Co se týká způsobu realizace zásahů a jejich financování, nabízí se podle charakteru a rozsahu témat několik možností: • realizace svépomocí - např. v rámci Akcí S (zásahy, které nevyžadují velké materiálové zabezpečení a speciální odborné dovednosti, mohou být realizovány samotnými občany během k tomu speciálně uspořádaných akcí) - témata, která jsou vhodná pro tento typ realizace, jsou označena značkou S • financování z veřejného rozpočtu obce (může se jednat se o drobné zásahy i o akce většího rozsahu, které budou vyžadovat další projektovou přípravu) - taková temata jsou označena značkou P • financování s využitím dotačních titulů a grantových příspěvků (téměř pro každé z témat je možné nalézt vhodný dotační titul či grant; u žádostí o dotaci či grant je třeba vždy počítat s odbornou přípravou projektové žádosti, konkrétním termínem pro její podání a realizaci a s plněním administrativních požadavků) - taková temata jsou označena značkou G • financování pomocí sponzoringu (získání finanční či jiné materiální podpory od soukromých osob a subjektů, ať už místních či sídlících mimo území)
bottom of page