top of page

Veřejná prostranství areálu škol v Uherském Brodě

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Uherský Brod

studie: 2023

soukromá osoba

Prinkom s.r.o. (dopravní řešení)

ZADÁNÍ Předmětem veřejné zakázky je zpracování dopravně-architektonické studie, která řeší příjezd k základní škole Čtverka a zároveň úpravy před vstupem do základní i mateřské školy Na Výsluní. Jedná se o plochu vymezenou ulicí Na Tržišti, tělocvičnou a budovou základní školy Na Výsluní. Dalšími plochami vymezenými zadáním jsou plochy pro příjezd k základní škole Čtverka v jedné variantě z ulice Na Tržišti a v druhé variantě z navržené komunikace propojující ulici Na Chmelnici s ulicí Františka Kožíka. Území k řešení je vymezeno v rozsahu cca 6.500 m2. V rámci zpracování studie byl s ohledem na okolní vazby a úpravu polohy budoucí komunikace rozsah řešeného území navýšen o cca 10 %, a to přidruženým požadavkem na návrh podélných parkovacích stání v ulici Na Tržišti. Součástí zakázky je také návrh celého prostranství před vstupem do budovy základní školy Na Výsluní. Návrh uspořádání a řešení této plochy je zpracován ve variantách. Při zpracování návrhu byl kladen důraz na funkční dopravní řešení jak ploch před budovou základní školy Na výsluní tak na příjezdovou komunikaci k budově základní školy Čtverka. Dále bylo požadováno řešit prostor před ZŠ Na Výsluní s důrazem na bezpečnosti chodců a dále potřeby zásobování, odpadového hospodářství, odpočinkové funkce a jako reprezentativního předprostoru školy. Příjezdová komunikace k budově základní školy Čtverka je řešena variantně jak s napojením z ulice Na Tržišti, tak s napojením na plánovanou propojovací komunikaci Na Chmelnici x Františka Kožíka (v době zpracování této studie probíhalo stavební řízení). Dokumentace této propojky byla jedním z podkladů předaných objednatelem. Variantní řešení příjezdových komunikací bylo v rámci studie srovnáno odhadem finančních nákladů a srovnáním kladů a záporů jednotlivých variant řešení. Příjezd k ZŠ Čtverka se navrhuje s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti pro těžce pohybově hendikepované děti. Uvažuje se s omezeným režimem pro vjezd k ZŠ Čtverka a do předprostoru ZŠ Na Výsluní (vjezdová brána) tak, aby byl zamezen neoprávněný vjezd ostatních účastníků (v současné době nerespektován zákaz vjezdu – ohrožování chodců při vstupu do budov ZŠ i MŠ). OBLASTI ŘEŠENÍ V rámci prvních fází řešení projektu došlo k rozdělení úlohy do dílčích oblastí, které na sebe logicky navazují a svým způsobem se podmiňují. Přestože návaznost logicky vyplývá z přístupu k řešení celé oblasti, je možné jednotlivé oblasti řešit i v jiném pořadí tak, jak bude objednatelem nebo situací požadováno. Jako ideální se jeví následující rozdělení a návaznost: OBLAST I - ulice Na Tržišti - řešení podélných parkovacích stání Podstata úpravy leží v rozšíření uličního profilu, změně tvaru ukončení komunikace (reorganizace dopravy) a instalaci odbavovacích systémů při vjezdu na parkoviště a do areálu škol. Uliční profil byl rozšířen při severní straně komunikace (pozemky města) o 2 m a na toto místo byla doplněna podélná parkovacích stání v počtu 12 PS (pozemek parc. č. 1245/1). PS jsou navržena ze zasakovací dlažby, alternativou jsou přerušované obruby a svod dešťových vod do pásu přilehlé stávající zeleně. PS jsou seskupena do dvojic, mezi kterými je zatravněný ostrůvek pro umístění stromu - nového uličního stromořadí. Rytmus stromořadí je á 14 m. Parkovací pruh a pruh stromořadí navazuje i dále na pozemku parc. č. 1398/1, kde je dvojice PS v režimu K+R, tj. "Kiss and Ride". Tato místa budou sloužit výhradně pro zastavení při vysazení nebo nabírání dětí jejich rodiči cestou do a ze školy. Zneužití míst K+R pro odstavení vozidel musí být vzhledem ke zkušenostem z území kontrolováno. Na tato stání navazuje nově vybudovaný chodník, který respektuje stávající připojení na dopravní hřiště. Veřejné osvětlení bude nutné realizací parkovacího pásu přeložit, dojde rovněž k potřebě kácení 5 ks stromů. Vzhledem k realizaci nově pojížděných ploch budou pravděpodobně nutná nějaká technická opatření u podzemních vedení stávajících IS. Přeložka VO bude výhodně realizována při jižní straně komunikace v zeleném pásu přiléhající stávajícími chodníku tak, aby v pravidelném rytmu (á 28 m) doplňovala protější stromořadí a efektivně nasvětlovala uliční prostor. V souladu s nově navrženými úpravy se nabízela i úprava a doplnění chodníků kolem stávajících činžovních domů na parcelách č. 4070 a 4071. Chodník vedoucí při Z straně ul. Prakšická je nově navázán logicky a přímo přesunutým místem pro přecházení blíže ústí křižovatky s ul. Na Tržišti ku zvýšení bezpečnosti i pohodlí pěších. Chodník tak může dále pokračovat v normové šíři a logice pěších tras a obloukem navázat na stávající chodník vedoucí k hlavním vstupům do činžovních domů. Chodník je navržen i při západní straně mezi činžovními domy a dopravním hřištěm a přispívá ke zlepšení celkové prostupnosti území pro pěší. Pro další zlepšení pěší dopravy byl namísto stávajícího sjezdu z pozemku parc. č. 1234/14 (pozemku stadionu) navržen chodníkový přejezd s preferencí pěších. Klíčem k řešení poměrně problematického ukončení ulice Na Tržišti s navazujícím vjezdem do areálu škol a parkoviště je návrh nové okružní křižovatky. Křižovatka je s ohledem na funkci i prostorové možnosti v území navržena o vnějším poloměru 6 m se středovým pojížděným ostrůvkem o poloměru 1,9 m. Ostrůvek umožňuje otočení vozu IZS / svozové služby a autobusu. Jedno z ramen křižovatky zpřístupňuje stávající parkoviště u něhož dojde realizací křižovatky, přilehlého chodníku a přechodu pro pěší k nutnosti zrušení 3 PS. Pro regulaci vjezdu na parkoviště jsou navrženy dvě varianty opatření. Jedna počítá pouze s novým svislým značením "vyhrazené stání pro zaměstnance ZŠ", druhá navíc s realizací odbavovacího systému, který by vjezd na parkoviště reguloval. Jako nejvhodnější se jeví systém automatických vjezdových závor na čip, které by byly distribuovány kmenovým zaměstnancům školního areálu. Tato varianta by si vyžádala další 2 PS. Rozhodnutí o realizaci té které varianty je v gesci objednatele. Pokud se vybraná varianta neosvědčí, je možné v případě potřeby závory doplnit nebo naopak zrušit, aniž by to mělo vliv na podstatu dopravního řešení. Druhým navrženým odbavovacím systémem je kombinace fixních a zásuvných zahrazovacích sloupků na úrovni vjezdu do areálu škol. Zde trvale dochází k porušování zákazu vjezdu a stávající sloupky lehké konstrukce jsou poničeny. Návrh počítá s realizací zasunovacího sloupku pro vjezd a výjezd, dále dvojicí fixních solidních sloupků pro zamezení možného průjezdu a odbavovacím terminálem, kde by řidič mohl prostřednictvím komunikátoru (telefonní spojení na klíčové pracovníky v areálu) zažádat o povolení vjezdu. Realizace tohoto systému je sice násobně nákladnější než závory, má však výhody co se týče operativnosti, odolnosti proti vandalismu a prostupnosti území (netvoří bariéru pěším tak, jako by to činily závory). Stání vozů před odbavovacími systémy neznemožňuje průjezd kruhovou křižovatkou a tato tak umožňuje bezkolizní, pohodlný a vysokoobrátkový provoz. Toto řešení zároveň výrazně zpřehledňuje v současnosti poměrně značně nečitelné a nepřehledné území. Doplňkově bylo navrženo nejvhodnější místo pro umístění nového oploceného hnízda pro kontejnery na tříděný odpad tak, aby nebylo rušivým elementem vjezdu do školního areálu. Hnízdo je umístěno v nejširší části zatravněného pásu přilehlému ke stávajícímu chodníku, jeho polohu bude však vzhledem k pozici blízko kruhové křižovatky nutné projednat se svozovou službou, aby čas svozu byl mimo raní a odpolední špičku a svozový vůz neblokoval průjezdnost křižovatkou. OBLAST IIa - příjezd k ZŠ Čtverka - var. 3a - z konce ulice Fr. Kožíka Var. 3a uvažuje s napojením na východní ukončení stávající ulice Fr. Kožíka u západní hranice areálu škol, resp. na směrový oblouk plánovaného propojení v tomto místě. Napojení je možno realizovat jak na toto plánované propojení, tak i mírnou úpravou předloženého návrhu v případě, že by plánované propojení nebylo realizováno. Od tohoto napojení pokračuje směrový oblouk, který bezprostředně navazuje na krátkou obousměrnou komunikaci šířky 6 m s jednostranným kolmým parkováním (celkem 3 PS pro zaměstnance a 2 PS pro návštěvy nebo stání typu K+R). Na tento prostor navazuje vnější bezbariérová rampa umožňující obousměrný provoz osobám na vozíku. Na rampu navazuje přístavba spojovacího krčku - zádveří (již v úrovni daného podlaží, tedy -3,6 m, resp. 1.NP ZŠ Čtverka). Zádveří je ukončeno dveřmi v rovině stávající fasády, kterými se vstupuje do haly přízemí. Hala navazuje na chodbu vedenou při východní fasádě ZŠ Čtverka a pro její propojení je nutné dispozičně upravit dílčí části pavilonu D (přesunutí místnosti kabinetu), pavilonu C (přesunutí multisenzorické místnosti) a prostoru pod spojovacím krčkem B3 (přesunutí skladu). Díky těmto úpravám dojde k propojení spojovacího krčku s chodbou ZŠ Čtverka s možností využít prostoru skladu pro propojení se dvorem. Tato varianta zároveň umožňuje zpřístupnit západní vstup i pro pavilon D. Dále lze velmi výhodně při instalaci výtahové plošiny do úrovně 0,0 (nezbytné přesunutí skladu čistících prostředků v této úrovni) přes spojovací krček B3 propojit i pavilon A - tj. budovu ZŠ Na Výsluní (úroveň 0,0 = 1.NP ZŠ Na Výsluní = 2.NP ZŠ Čtverka), popř. připojit pavilon D v této úrovni. Oproti předchozím variantám, které nedokázaly eliminovat kolizní prostor automobilové a pěší dopravy, je tato varianta zcela bezkolizní. Podmínkou řešení je stavební úprava části pavilonu D a C pro realizaci nového vchodu do pavilonu C, tj. do ZŠ Čtverka. Toto řešení s sebou nese řadu benefitů a řeší několik problematických míst zároveň. Primárně je zde zcela oddělena pěší a automobilová doprava. Rodiče TTPO mohou své děti přivézt i odvézt, aniž by došlo k ohrožení jiných pěších osob v areálu. Zároveň dochází k minimálnímu záboru zatravněných ploch a parku jako takového - využita je zatravněná plocha, která jinak vzhledem ke své velikosti a poloze nemá žádné využití. Kromě dvojice bezbariérových návštěvnických stání je zde prostor pro 3 PS pro zaměstnance. Dále je zajištěn bezbariérový přístup do školy odpovídající požadovaným normovým hodnotám, neboť stávající úprava u hlavního vstupu do ZŠ Čtverka není vyhovující. Spojovací krček může umožnit propojení západní i jižní části parku s herními prvky pro všechny pavilony, aniž by došlo k možné kolizi s automobilovou dopravou. V neposlední řadě se spojovací krček a výtvarně ztvárněná slepá severní fasáda pavilonu C mohou stát novou vizuální identitou ZŠ Čtverka. Kromě výše popsaných nezbytných úprav vnitřních dispozic dotčených pavilonů si toto řešení vyžádá rovněž dílčí úpravy akumulační a retenční nádrže dešťových vod, která se nachází pod nově navrhovanými zpevněnými plochami. Navrhovaná varianta byla proto konzultována se zpracovatelem řešení hospodaření s dešťovými vodami, spol. JV PROJEKT VH s.r.o. (konzultant Bc. David Schenk). Závěry projektanta jsou takové, že vzhledem k použitým zasakovacím košům a výšce zásypu jsou zpevněné plochy a pojezd automobily realizovatelné bez omezení funkce nádrže. Objednatel dále potvrdil, že úpravy stavby nádrže jsou možné i v průběhu záruky na stavbu v rámci poskytnuté dotace, pokud nedojde k omezení její funkce. Zhotovitel předpokládá potřebu přesunu výtokového stojanu (cca 7,5m) a úpravu výšky šachty a typu poklopu (z pochozího na pojezdový) u cca 5 šachet. Připojení na ulici Fr. Kožíka si rovněž vyžádá kácení jednoho vzrostlého stromu. Realizaci zpevněných ploch nedojde k nutnosti úpravy stávajícího průlehu. Preferovaná kombinace řešení s úpravou var. 3a Na základě srovnání výše uvedených variant bylo společně s objednatelem rozhodnuto o rozpracování varianty 3a, aby se potvrdily možnosti nastíněné zhotovitelem. Objednatel doplnil podklady k půdorysům stávajících pavilonů a dokumentaci skutečného provedení objektů pro řešení hospodaření s dešťovou vodou. V rámci dopracování došlo k několika úpravám varianty Var. 3. V prvé řadě byla upravena spodní část venkovní rampy tak, aby se pěší provoz oddělil od pojížděných ploch i vizuálně. Směrový oblouk je navržen kvůli složitější geometrii s asfaltovým krytem, zbylá pojížděná a parkovací plocha je ze zasakovací dlažby, spodní část rampy je shodně s rampou betonová - monolitická. Doplněn byl navazující kruhový víceúčelový "plácek" o stejné výškové úrovni a materiálu pro možnosti trávení části výuky ve venkovním prostředí i pro imobilní. Na plácek navazuje bezbariérová spojovací cesta s plánovaným pěším propojením, které by mělo vést souběžně se západní fasádou pavilonu C a umožnilo by dětem na vozíku efektivně využívat i západní a jižní část parku. Povrch cesty je uvažován shodný s povrchem plánovaného pěšího propojení. Detailněji (v míře odpovídající detailu poskytnutých podkladů) byl prověřen zásah do stávajících stavebních konstrukcí a míra dispozičních změn. Prostor skladu pod spojovacím krčkem B3 byl rozpracován, doplněno bylo řešení prosklení a zejména bezbariérové propojení s prostorem dvora (předprostoru ZŠ Čtverka) respektující potřebu zádveří před vnitřním prostorem spojovací haly / chodby. Tato úprava souvisí s řešením předprostoru ZŠ Čtverka - oblasti IIa (viz dále). Řešení bylo propsáno do úrovně 0,0 (tj. 2.NP ZŠ Čtverka, resp. 1.NP ZŠ Na Výsluní) při použití vertikálního propojení mezi oběma úrovněmi (-3,6 a 0,0). Dále byly navrženy nejvhodnější místa pro připojení pavilonu D v obou patrech. Teoreticky je v případě nemožnosti přesunutí multisenzorické místnosti a místnosti skladu v úrovni -3,6 možné počítat i s variantou, kdy by propojení přes západní vstup bylo pouze v této úrovni. Preferovaná kombinace řešení navrhuje realizovat jak Var. 1, tak Var. 3a, čímž bude dosaženo ideální kombinace obou řešení s nejlepším výsledkem. OBLAST IIb - předprostor ZŠ Čtverka Návrh úpravy vychází z možnosti uvolnit předprostor školy díky návrhu nového dopravního řešení příjezdu k této škole (varianta 1 nebo 3 oblasti II řešení - viz výše) a díky odstranění stávající skupiny jehličnatých stromů a keřů. Koncepce řešení spočívá v rozdělení prostoru na pojížděný a pochozí s dalším dělením pochozího do 4 polí vycházejících z konstrukčního systému školy (a tedy se školou svým způsobem pevně a jasně svázaným). Každé pole má svou jednoduchou geometrickou značku odpovídající nově navržené funkci plochy: 1. pole se značkou trojúhelníku (označující vstup do školy a symbol rampy) 2. pole se značkou čtverce (vymezující prostor víceúčelového "náměstíčka") 3. pole se značkou kruhu (tvořící spolu s nově vysazeným listnatým stromem ve středu pole a dvojicí dřevěných lavic po stranách stinné, přírodní a bezpečné zázemí pro čekání i odpočinek) 4. pole se značkou kříže označující zákaz stání (prostor vyhrazený pro možnost občasného otočení vozidel, jinak rovněž využitelný jako volný rozptylový prostor) Prostor pro občasné otočení vozidel je nově situován do nejvzdálenějšího pole, které jako jediné umožňuje po realizaci gabionové zdi před MŠ otočení s využitím prostoru určeného pro průjezd do vnitrobloku mezi pavilony A a D. Tento je zachován i pro menší nákladní automobil (dodávku/multikáru). Za 4. polem je v polovině 5. pole situován vstup do východního zádveří s rampou propojující území s územím na druhé (západní) straně budovy. Doplněny jsou vegetační a kačírkové pásy, popínavé rostliny před gabionovou zdí a upraven je krytý prostor pod krčkem B3 pro kryté stání kol popř. vozíků. 1. pole zahrnuje rovněž návrh úpravy stávající rampy se schodištěm a nevyhovujícího prostoru před vstupem do ZŠ na celorampu s normovou velikostí prostoru před vstupními dveřmi pro současné míjení a pohyb vícero vozíků odpovídající potřebám školy. Koncepci řešení je možné využít i pokud nebude realizována var. 3a, neboť parkování bude zajištěno na vyhrazeném parkovišti a výše uvedenou úpravou vždy dojde ke zlepšení podmínek v území. OBLAST III - předprostor ZŠ Na Výsluní Koncepce sestává ze sledu postupně navazujících kroků: 0. nalézt nejvhodnější řešení pro ZŠ Čtverka a ul. Na Tržišti 1. vymezit řešený prostor 2. rozčlenit prostor pomocnou modulovou sítí 3. na podkladě zaměření, dat SS a předpokládaných tras (občasný pojezd automobilů) hledat "ostrovy" 4. "ostrovy" dělit a seskupovat dle kontextu a tras 5. definovat zpevněné a zatravněné plochy 6. navrhnout scénář využití 7. doplnit ochranu proti slunci / dešti 8. dále členit na dílčí plochy a "obarvit" (děti - pozitivismus - hra - reprezentace) 9. výhledově využít modulovou síť pro všechny další změny v území (zeleň, terénní úpravy, trasy IS, ...) Nejprve bylo třeba najít nejvhodnější (dopravní) řešení příjezdu pro ZŠ Čtverka a řešení ukončení ul. Na Tržišti - napojení areálu (0). Tímto řešením, stávajícími budovami, hranicemi pozemku a navazujících zpevněných ploch se vymezuje řešený prostor (1). Tento amorfní prostor bez vlastní identity členíme pomocnou modulovou sítí (2). Velikost oka sítě je pečlivě odměřenou vzdáleností respektující pohyb i odpočinek pěších vč. pohybu osob na vozíku / s kočárkem (2,4 x 2,4 m). Orientace (natočení) sítě odpovídá poloze k hlavnímu vjezdu z ulice Na Tržišti a směru pěších tras i občasné automobilové obsluhy areálu (diagonály čtvercové sítě). Na podkladě zaměření a dat o průběhu inženýrských sítí (3) hledáme místa, do kterých v minimální míře nebo vůbec nezasahují trasy nebo ochranná pásma stávajících IS, nějaké povrchové znaky nebo funkční terénní úpravy (průleh) a stávající vzrostlá zeleň. Tato místa nazýváme "ostrovy" a tyto dále dělíme a seskupujeme (4) dle kontextu a dle tras (blízkost ZŠ, MŠ nebo tělocvičny, návaznost na vzrostlou zeleň, parkoviště nebo trasu pro občasný pohyb vozidel) a současně i s ohledem na vytváření různorodých kombinací prvků (velké / malé, řídké / husté, centrální / okrajové, apod.) pro dosažení co největší diverzity využití (jednotlivec, pár nebo skupinka, chtít být sám nebo s ostatními, vidět nebo být viděn). "Ostrovy" (ať už otevřené nebo uzavřené tvary) jsou konstrukčně shodné betonové linie (zídky) průřezu 200/300 mm s místně osazenou dřevěnou lavicí (š. 400 mm) nebo přetažené na šířku ostrůvku dřevěnou konstrukcí - plató (viz skica koncepce a detail konstrukcí). Čistá šířka prostoru mezi "ostrovy" (betonovými zídkami) je potom minimálně 2,2 m. Na podkladě výše uvedeného redefinujeme zpevněné a zatravněné plochy v rámci modulové sítě (5). Pro zpevněnou plochu dále navrhujeme spárořez dlažby odkazující na modulovou síť, která je zároveň klíčem k pochopení řešení území. Navrhujeme použití dlažby se spárami pro možnost zasaku dešťových vod v celé zpevněné ploše prostranství (není potřeba svádět dešťovou vodu složitým spádováním do uličních vpustí). Velikost spar vybrané dlažby odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 398/200 Sb., dlažba má 100% koeficient vsaku. Plocha občas pojížděná (k ZŠ Čtverka) je navržena pouze z menšího formátu kostek (100/200) - potenciální řidič i pěší ví, že je na zvláštním území. Plocha dedikovaná výhradně pěším je pak z dlažby formátu 200/200 s okraji modulu z dlažby formátu 100/200. Řešené území tím dostává uchopitelný tvar, přehlednost a řád při respektování požadavků na pěší a automobilové trasy. Pro jednotlivé "ostrovy" hledáme nejnosnější scénáře využití (6). Důraz klademe na pestrost vjemů a aktivit: vodní plochy a prvky (zvlhčení ovzduší, zvuk, odlesky, hry), květinové záhony (proměna kvetoucích rostlin, vůně a biodiverzita hmyzu, možnost školní "zahrádky"), pískoviště (v těsné návaznosti na MŠ), vyvýšené plochy trávníků (v místech stávajících solitérních stromů, bezpečné pro pohyb předškolních dětí - nedostupné pro psy), betonové vyvýšené plochy (multifunkční "stoly" ve veřejném prostoru, možnost využít jako podstavce pro umělecká díla nebo tvorbu žáků) a zejména dostatečné množství vyvýšených dřevěných plató a lavic různých velikostí, tvarů a kombinací jak ve zpevněném terénu tak v zeleni pro různé formy shromažďování, čekání a setkávání se. Území doplňujeme o ochranu proti slunci a dešti - pavilonovou typologii areálu reflektujeme návrhem dětských "pavilonků" (7). Každý pavilonek má jinou barvu, jinou velikost, jiný tvar i jiný předpoklad využití (největší pavilony pro čekání / shromažďování / trávení volného času při dešti; menší pod vzrostlými borovicemi ve funkci krytého "podia"; nejmenší nad vodní plochou pro zurkot vody spadající ze střechy na vodní hladinu). Poměrně velkou zpevněnou plochu dlážděnou z kostek 200/200 dále členíme na větší celky výchozího tvaru trojúhelníku (8), které obarvujeme kombinací 4 předem pečlivě vybraných barev s ohledem na stávající okrovou malbu fasád přilehlých objektů (pavilonů A a F). Použití kostek s barevným povrchem navrhujeme pro pestrost v nejlepším slova smyslu: pro hravost a pozitivismus, pro jitření fantazie, pro barevné vidění, pro radost cestou do školy i ze školy, pro motivaci se scházet a trávit čas s ostatními a venku. Barevnost je dále rozpracována do tří možných barevných palet. Nosnou barvou je vždy jemně modrá ("columbia blue"), kontrastní doplňkovou barvou pak světle fialková ("mauve"). Zbývající dvě barvy jsou variabilní a ovlivňují celkové vnímání a vyznění řešeného území. Autoři se na základě vizualizace všech tří variant kloní k využití palet v tomto pořadí: B (nejvhodnější) - A (vhodná) - C (nejméně vhodná). Pro další zásahy v území doporučujeme s výhodou využívat podkladní modulové sítě (9) - ať už pro nový osazovací plán zatravněných ploch, terénní úpravy stávajícího průlehu nebo trasování nových IS. Pro orientaci v území byl navržen a popsán definiční klíč modulové sítě umožňující definovat jakoukoliv plochu, linii i bod této sítě. Mobiliář je navržen s ohledem na "geometričnost" vyplývající z modulové sítě rovněž v základních a co nejjednodušších prostorových tvarech. Pro vyvážení pravoúhlých tvarů (ostrovů a hran) jsou navrženy objekty tvarů válce či kužele (osvětlení, odpadkové koše, stožáry na vlajky) popř. kruhu nebo spirál (stojany na kola).
bottom of page