top of page

Zázemí technických služeb

Místo:

Fáze a rok:

Investor:

Spolupráce:

Nošovice

studie: 2021, projekt: 2022

obec Nošovice

Prinkom s.r.o. (dopravní řešení)

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Zadáním investora bylo navrhnout zázemí pro technické služby města dle specifikace Smlouvy o dílo, části "studie proveditelnosti". Obsahem zadání, jež předpokládalo pouze dílčí využití dotčeného pozemku, byl návrh provozních budov s předem definovaným využitím, související obslužný dvůr, řešení příjezdu do areálu a nezbytné parkování. Při rozpracování úlohy se ukázaly některé z předdefinovaných parametrů pro dané účely nedostatečné a se souhlasem investora byly změněny tak, aby naplňovaly potřeby budoucího provozu. Provoz technického zázemí je navržen jako soubor tří budov seskupených kolem centrálního dvora s doplňkovým využitím rohových částí areálu pod oplocením s příjezdem a parkováním ze severu. Z hlediska umístění areálu a staveb na bylo postupováno tak, aby zábor zájmového pozemku byl co nejefektivnější a zbylá plocha mimo oplocení umožňovala jeho další využití (např. jako park či sportoviště). Zásadní pro situování byl návrh co nejednoduššího dopravního řešení umožňujícího bezproblémový příjezd jak užitkových tak zaměstnaneckých a návštěvnických vozidel, jejich míjení, otáčení a manipulaci s nákladem. Připojení areálu je navrženo rozšířením stávajícího vjezdu na pozemky pivovaru, příjezdová cesta k areálu je kolmá k obslužné komunikaci, přímá a vede doprostřed dvora. V jinak těžko využitelném SV výběžku zájmového pozemku je zřízeno otevřené zaměstnanecké parkoviště a doplněna plocha pro sběr tříděného odpadu pro místní občany. Navržena je možnost propojení parkoviště chodníkem s chodníkem při hlavní silnici pro bezpečný přístup pěších (občané/zaměstnanci/návštěvy..). Naproti zaměstnaneckému parkování je rezerva pro parking sportovního cvičiště (hasičské vozy) nebo jiné využití v návaznosti na budoucí využití zbylé plochy zájmového pozemku ve vlastnictví obce. Vlastní budovy jsou organizovány logicky kolem zbývajících tří stran centrálního dvora. Základní nosnou koncepcí návrhu jsou jednotlivě tyto prvky: • pro každý účel samostatná stavba • každá stavba vlastní materiálové řešení odpovídající nejblíže její funkci = značka stavby • seskupení staveb kolem centrálního obslužného dvora • sjednocující funkční zastřešení obvodu dvora •rohové plochy využitelné k obohacení pracovního prostředí ("relax", "fitness", zeleň) Budovy jsou označeny a dále specifikovány takto: • Budova A = "DŘEVÁK" (7 x 21,25 m) = administrativa (kancelář, kuchyňka, hygienické zázemí, garáž/zahradnice) = materiál obálky stavby je neupravené dřevo – svislá prkna (modřín nebo WRC) • Budova B = "PLECHÁČ" (17,75 x 7 m) = garáže (uzavřená krytá stání s úložnými a pracovními prostory, techn. místnost) = materiál obálky stavby je vlnitý plech (vzhledem k výhodné orientaci střechy je zde uvažováno s využitím energie Slunce pro fotovoltaické a/nebo termické solární panely) • Budova C = "CIHLOUN" (7 x 21,25 m) = krytá stání (otevřená krytá stání pro kontejnery a příslušenství vozového parku) = materiál obálky stavby je lícová cihla Jako sjednocující a zároveň akcentující barva je pro výplně otvorů a klempířské prvky zvolena RAL 1016 sírová žlutá. Ve stejné barvě je uvažován i obvod dvora pod zastřešením přiléhající k jednotlivým budovám plnící zároveň úlohu signální - upozornění na možný pohyb pěších před výjezdy z garáží a stání. Stejnou barvu rovněž předpokládá i povrch z gumového recyklátu mezi objekty A-B a B-C, tzv. "relax" a "fitness" zóna, které by měly i při minimálních nákladech zaručit zvýšení kvality pracovního prostředí. V rohu mezi objekty A a B jsou navrženy jednoduché tyčové posilovací a protahovací prvky s možností umístění venkovního stolu pro ping-pong. V rohu mezi objekty B a C je navržena výsadba stromu s cílovým průměrem koruny do 6,5m s kruhovou lavicí kolem kmene a s výhledem do stávající zeleně. Obě plochy by měly být vybaveny jednoduchými lavicemi ve formě masivních dřevěných hranolů. Průchod do dvora je z obou ploch kolem měkkých zaoblených rohů fasád sousedních objektů. Průchody zvou k návštěvě a plynule otevírají průhledy jak směrem dovnitř, tak směrem ven.
bottom of page